Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Magna Mater werkt op afspraak binnen en desgewenst buiten kantoortijden.

Uitvoering van het traject
Magna Mater zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de behandelaar kan worden verwacht. De behandelaar heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nimmer een resultaatverplichting.

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorg draagt dat alle informatie, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de behandelaar wordt verstrekt. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de behandelaar ter beschikking gestelde informatie.

Magna Mater is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.

Kwaliteitsnormen
De dienstverlening van Magna Mater wordt verricht via de kwaliteitsnormen van de counseling/coaching methodiek zoals die is ontwikkeld door Prof. Dr. Egan.
Thetahealing® wordt verricht zoals ontwikkeld door Thetahealing® institute of knowledge. Magna Mater houdt zich aan de eisen en volgt de ethische beroepscode van coaches en behandelaars in Nederland zoals omschreven onder de paragraaf “Ethische code”.

Inzet
Je kunt er als cliënt van Magna Mater op rekenen dat de behandelaar zich naar beste kunnen inzet om het traject tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt eveneens commitment verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de behandelaar en de cliënt beiden alle zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Evaluatie
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk uitspreken en bespreken van eventuele vragen, twijfel of onvrede, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling
Het consult kan na afloop contant worden betaald. De factuur wordt meegegeven of gemaild. Ook bestaat de mogelijkheid om het bedrag over te maken.

Bij nalatigheid van betaling zal een herinnering worden gestuurd. Ook heeft Magna Mater het recht de uitvoering van de behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Bij blijvende wanbetaling zal een gerechtsdeurwaarderskantoor worden ingeschakeld. De gemaakte buitengerechtelijke, gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt.

Annulering
Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden verplaatst of afgezegd. Binnen 24 uur voor de afspraak worden de kosten van het consult in principe in rekening worden gebracht.

Magna Mater heeft eveneens het recht een consult te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Behandelingen vinden plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de behandelaar als de cliënt vrij om het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Overmacht
In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de behandelaar ontslaat dit de behandelaar van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

Aansprakelijkheid
Magna Mater is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De behandelaar is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met Magna Mater, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de behandelaar. Indien Magna Mater desondanks aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De behandelaar neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een behandeling/ traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Geheimhouding
Magna Mater houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Dossiervorming
Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de behandelaar bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Magna Mater draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor derden.

Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 15 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan schriftelijk vragen het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Recht op inzage en verbetering
Het dossier mag worden ingezien door de cliënt zelf. De cliënt kan een afschrift vragen van verslagen of stukken die in zijn dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht.

Intellectuele eigendom
Verstrekt werkmateriaal wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de coaching en Thetahealing®, het materiaal en eventuele overige stukken of producten met betrekking tot de behandeling worden door Magna Mater voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Magna Mater is de cliënt niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte materiaal en overige stukken te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Klachten
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via email: ank@dna-magnamater.nl. De klacht zal uiterlijk binnen een week in behandeling worden genomen waarna er door de behandelaar contact wordt opgenomen voor een oplossing.

Geschillen
Op alle rechtshandelingen en dergelijke van Magna Mater en de behandelovereenkomsten tussen Magna Mater en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 september 2008 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Magna Mater wordt aangegeven.

Ethische code
Een behandelaar valt onder de ethische code voor behandelaars. Vanzelfsprekend werkt ook Magna Mater volgens deze ethische code. De code omvat grofweg 6 belangrijke basiswaarden, met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

Verantwoordelijkheid
Tijdens het traject moet de behandelaar al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Coaching en Thetahealing® is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nimmer toegestaan. Ongeacht de setting of het behandeltarief; de behandelaar moet te allen tijde werken volgens de hoogste ethische standaarden.

Anti-discriminatieregels
De behandelaar dient zich bewust te zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De behandelaar dient ervoor te zorgen dat zij een niet-discriminerende houding en gedrag heeft.

Vertrouwelijkheid
De behandelaar dient het hoogste niveau vertrouwelijkheid te bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënt respecteert. Hierdoor bouwt de behandelaar de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor de behandeling.

Contracten
De behandelaar dient de condities en voorwaarden waaronder hij coaching en Thetahealing® aanbiedt vooraf aan zijn cliënt kenbaar te maken. Bij verandering hiervan dient de behandelaar vooraf met de cliënt overeenstemming te bereiken.

Grenzen
Tijdens en rond de sessies dient de behandelaar duidelijke grenzen te stellen en in acht nemen. Hij dient altijd rekening te houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

Competentie
De behandelaar dient al het mogelijke te doen om de kwaliteit van haar werk te controleren. Haar eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De behandelaar dient regelmatig gebruik te maken van geschikte supervisie en/of intervisie.